Foglalás & Árkalkuláció Ajánlat-
kérés

 

Ajánlatkérés
A legjobb ár garantált
X
A legjobb ár garantált
X
12 éves kor alatt
ingyenes szállás és ellátás
Gyermekkedvezmény Széchenyi 2020
12 éves kor alatt
ingyenes szállás és ellátás

Köszöntjük kedves Vendégünket szállodánkban és jó pihenést, kellemes felüdülést és élményekben gazdag kikapcsolódást kívánunk!
Ennek megvalósításáért, valamennyi munkatársunk mindent megtesz, ugyanakkor a Vendégek együttműködése is nélkülözhetetlen. Ehhez nyújtunk segítséget alábbi Házirendünkkel.

 

A szállodánkban a jó pihenésért, kellemes felüdülésért és élményekben gazdag kikapcsolódásért valamennyi munkatársunk mindent megtesz, ugyanakkor a Vendégek együttműködése is nélkülözhetetlen. Ehhez nyújtunk segítséget alábbi Házirendünkkel.

A Házirend a Szállodai szerződés elválaszthatatlan része!
Tartalom


BEJELENTKEZÉS
KIJELENTKEZÉS
LÁTOGATÓK
18 ÉVEN ALULI VENDÉGEK
KISÁLLAT ELSZÁLLÁSOLÁSA
SZÁLLODAI ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK
WI-FI
TELEFON
BIZTONSÁG
A SZÁLLODA TERÜLETÉRE BE NEM HOZHATÓ DOLGOK
DOHÁNYZÁS
„NE ZAVARJ!” DO NOT DISTURB FIGYELMEZTETŐ TÁBLA
NAPI TAKARÍTÁS
MOSÁS, VASALÁS
MINIBÁR
PARKOLÁS
VENDÉGLÁTÓ HELYEINK, REGGELI, LEVESEBÉD, VACSORA
DRESS CODE- ÖLTÖZKÖDÉS
USZODA
RENDELLENES MAGATARTÁS
BETEGSÉG, HALÁLESET
TALÁLT TÁRGYAK
A SZÁLLODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE
ADATVÉDELEM
BEJELENTKEZÉS
A Szállodai szolgáltatások igénybevétele előtt a Vendég köteles bejelentőlapot kitölteni.
•    A bejelentő lap helyszíni kitöltése – életkortól függetlenül - minden személyre kötelező, és a procedúra a Vendég(ek) személyazonosságának igazolását szolgálja.
•    A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) részére szállodánknak bejelentési kötelezettsége van, ezért szükséges – életkortól függetlenül - minden szállodánkba beköltöző személy részére a kitöltés. Az NTAK rendszerébe a következő adatok kerülnek be: nem, születési év, születési hely és irányítószám. Az NTAK rendszer kizárólag statisztikai célú, statisztikai adatkörökbe tartozó adatok digitális kezelésére alkalmas. A Vendégekkel kapcsolatos személyes adatot nem fogad be és nem is tárol. Bővebb információ: https://info.ntak.hu/bemutatkozas/
•    A személyazonosító okirat bemutatása a hotel számára lényegesnek minősített szerződési feltétel.
Veszélyhelyzet megszűnését követően életkortól függetlenül a személyazonosító okirat beszkennelése, bemutatása szükséges.
•    Hontalanok és nem az Európai Unió állampolgárai esetében a hontalan igazolvány, illetve az útlevél bemutatása és átadása jogszabály alapján kötelező.
•    A bejelentőlap aláírásával a Vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott személyes adatait a szolgáltató a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének igazolása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára elévülési időn belül kezelje, illetve archiválja. Továbbá a bejelentőlap aláírásával a Vendég hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a vonatkozó jogszabályokban (különös tekintettel az idegenrendészetre, valamint az idegenforgalmi adóra) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés igazolása céljára mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesülését ellenőrizheti.
•    A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a Szállodai szolgáltatás igénybevételének feltétele.
•    A kötelezően megadandó adatok köre: név, lakcím, állampolgárság, személyi igazolvány/útlevél száma, születési hely és születési idő.
•    Opcionálisan megadható adatok köre: email cím, telefonszám.
•    A Szállodai bejelentőlapon a Vendég akként nyilatkozhat, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlapon átadott személyes adatait a HOTEL LÖVÉR szállodát üzemeltető Bartha Hotel kft. marketing tevékenysége céljára is felhasználhassa. E hozzájárulás alapján a Bartha Hotel Kft. különösen, de nem kizárólag jogosult arra, hogy a Vendég részére e-mail vagy egyéb üzenetek formájában ajánlatait, egyéb tájékoztatóit megküldje.
•    Az érintett személyes adatainak marketing célú felhasználására a Bartha Hotel Kft. mindaddig jogosult, amíg a Vendég az ezzel kapcsolatos hozzájárulását írásban vissza nem vonja.
•    A szobákat a megérkezés napján 15:00 órától lehet elfoglalni.
•    A szoba korábbi elfoglalása előzetes egyeztetés alapján, foglaltság függvényében lehetséges, melyért a Szálloda jogosult felárat felszámítani.

KIJELENTKEZÉS
•    A távozás napján a Vendég a szobát poggyászával, bevitt dolgaival együtt 11:00 óráig köteles elhagyni, és a bejelentkezéskor kapott szobakulcsot a recepción leadni. A szobakulcs elvesztése / le nem adása esetén a Szálloda díjat számolhat fel.
•    A szoba késedelmes elhagyása esetén a Szálloda jogosult a szerződésben meghatározott felárat felszámítani.
•    A Vendég a Szállodai tartózkodása ellenértékét, beleértve az igénybe vett egyéb szolgáltatásokat is, legkésőbb a szállodából való végleges távozása előtt köteles a Szállodai szerződésben meghatározott módon kiegyenlíteni.
•    A fizetés bármilyen okból történő megtagadása esetén a Szálloda jogosult a Vendég szállodába bevitt dolgait visszatartani és azokon zálogjogát érvényesíteni.
•    Fizetés nélküli távozás esetén a Szálloda a rendőrségi feljelentés mellett jogi úton érvényesíti a követelését a Vendéggel szemben, amelynek költségeit a Vendég fizeti.
•    Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy szállodánk az utólag felmerült és ki nem egyenlített szolgáltatások díjösszegét a Vendég bankkártyájára terheli vagy utólagosan kiszámlázza.

LÁTOGATÓK
•    A Szálloda szobáiban csak a recepción regisztrált Vendégek tartózkodhatnak.
•    A Vendég a látogatója magatartásáért – ideértve az esetleges károkozást is – felelősséggel tartozik. A látogató által a Vendégnek és/vagy harmadik személynek okozott kárért való felelősséget a Szálloda kizárja.
•    A szobafoglalásban szereplő létszámon felüli Vendég után napi árat / rack rate számol fel a Szálloda.

18 ÉVEN ALULI VENDÉGEK

•    A Szálloda szolgáltatásait 18 év alatti Vendég csak szülői kíséretben vagy a szülő írásos engedélyével veheti igénybe.
•    A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért.
•    A Szálloda területén, rendezvényén 18 év alatti személy alkoholt nem fogyaszthat. E kötelezettség betartásáról / betartatásáról a 18 év alatti személy szülője, általa megbízott cselekvőképes személy köteles gondoskodni. E kötelezettség megszegésének jogi, erkölcsi és anyagi következményeiért a szülő vagy az általa megbízott cselekvőképes személy teljes felelősséggel tartozik.
  
KISÁLLAT ELSZÁLLÁSOLÁSA
•    A Szálloda területén tartózkodni kizárólag veszettség ellen beoltott, „kisállat egészségügyi kiskönyvvel” rendelkező háziállattal szabad.
•    A Szálloda kistermetű (15 kg alatti), szobatiszta kisállatok (kutya, macska) - melyek magatartásukkal nem zavarják a szállóvendégek nyugalmát - fogadását biztosítja külön szolgáltatási díj ellenében.
•    A háziállatot az erkélyre kizárni, fürdőszobába bezárni, illetve a szobában hosszabb ideig egyedül hagyni nem tanácsos. Ha rövid időre mégis egyedül marad, feltétlenül tegyék ki a kutyás kártyát a kilincsre.
•    A háziállatot a közös vendégterekben (beleértve a parkolót és a pihenőparkot is) pl. kutyát pórázon kell tartani és szájkosárral kell ellátni.
•    A szobát csak akkor tudjuk takarítani, ha a háziállat nem tartózkodik bent. Kérjük, jelezze a kutyás kártyával, ha üres a szoba.
•    Tilos a háziállat a szálloda gyermekjátszóterére bevinni. Kutya futtatása a vendégek által ritkán látogatott füves területeken, kevésbé frekventált napszakokban lehetséges.
•    Az étterembe, az uszodába, a fitness terembe, a 6. emeleti Wellness & Beauty Centrumba ne vigyenek háziállatot.
•    A háziállat etetésére, itatására a szállodai hall kevésbé forgalmas részén vagy a teraszon tudunk helyet és etető- ill. itatóedényt biztosítani.
•    Kérjük, hogy a szükségleteik elvégzése végett kedvencüket vigyék a szálloda épületétől távolabb eső erdős területekre, de SEMMIKÉPPEN NE a pihenő-parkba illetve egyéb parkosított területekre!
•    Az ürüléket a kisállat gazdája köteles haladéktalanul eltakarítani, ellenkező esetben pótdíj kerül felszámolásra.
•    A háziállat által okozott kárért az állat tulajdonosa anyagi felelősséggel tartozik.

SZÁLLODAI ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK
•    A Vendég köteles a Szálloda eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni, anyagi javainak épségét megőrizni.
•    A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a Vendég a Szálloda felhívására, de legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni.
•    Gondatlanságból, esetleges ittas állapotban okozott kárért a Szálloda speciális kártérítési díjat számít fel.
•    A Szállodai szoba bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését kizárólag a Szálloda munkatársa, vagy erre kijelölt megbízottja végezheti.
•    A Szálloda berendezési, felszerelési tárgya a Szálloda területéről kizárólag a Szálloda előzetes írásbeli engedélyével vihető ki.
•    Szállodai dolog elvitele a Szálloda előzetes írásbeli engedélye nélkül bűncselekménynek minősül, és ebben az esetben a Szálloda megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári jogi lépéseket.
•    A Szálloda bármely eszközének, berendezési tárgyának meghibásodását a Vendég köteles bejelenteni a szállodának. A Vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget a Szálloda kizárja, az a kárt okozó Vendéget terheli.

WI-FI
•    A szállodában wifi rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes.
•    A Vendég a wifi csatlakozás jelszavát a szállodába való bejelentkezéskor, a szobakártya átvételével egy időben kapja meg.
•    A wifi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét a Szálloda nem garantálja.
•    A wifi használata során vagy következtében a Vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért a Szálloda nem vállal felelősséget.
•    A szolgáltatást a Vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

TELEFON
•    A szállodán belüli (szállodai szobák és szállodai részlegek közötti) hívások díjmentesek.
•    A szobatelefon használata díjköteles. A Szálloda a telefonálás költségét a szolgáltató telefontársaság díjai alapján Szállodai felárral terheli automatikusan a Vendég szobaszámlájára.
•    A hívás díja mindaddig felszámításra kerül, amíg a telefonkagyló visszahelyezésével nem történik meg a beszélgetés bontása.
•    A telefon Vendég által történő helytelen használata során felmerült többletköltség a Vendéget terheli.

BIZTONSÁG
•    A Szálloda az épületben és annak külső (utcai) és belső (udvari) környezetében a Vendégek és a Szálloda vagyon- és személybiztonsága érdekében zártláncú kamerarendszert üzemeltet, amely napi 24 órában, folyamatosan készít és rögzít felvételeket.
•    Emellett a szállodában 8 órás biztonsági szolgálat működik mindennap 22:00 és 6:00 óra között.
•    A Vendég tűz esetén köteles a szobában kihelyezett menekülési útvonalat, illetve a helyszínen lévő tűzoltó, illetve szállodai dolgozók utasításait követni. Tűzoltó palackok a Szálloda folyosóin, emeletenként találhatók. Tűz esetén a Vendég köteles haladéktalanul riasztani a recepciót.
•    A Szállodai szobában tilos saját vasalót, vízforralót, kávéfőzőt és egyéb, a megszokott utazási szükségletek közé nem tartozó elektromos készüléket – ide nem értve a laptopot, notebookot, tabletet, fényképezőgépet, videokamerát – üzemeltetni.
•    A Szállodai szobában tilos elektromos hálózaton töltött készüléket zuhanyozás, vagy fürdőkád használata közben, folyóvíznél, vagy vízzel töltött kádban használni, az áramütés veszélye miatt!

A SZÁLLODA TERÜLETÉRE BE NEM HOZHATÓ DOLGOK

A Szálloda az alábbi dolgok bevitelét tiltja meg:
1.    a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok,
2.    a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek minősített anyagok,
3.    különösen drága, nagy értékű értéktárgy, muzeális tárgy,
4.    tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői,
5.    hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog,
6.    fegyver, fegyvernek minősülő tárgy, fegyvertartási engedéllyel tartott fegyvert a szállodai recepción található széfbe érkezéskor le kell adni
7.    pszichotrop anyag
•    A Szálloda a Vendég előzetes írásban tett kérelmére írásban engedélyezheti nem bevihető dolog bevitelét a Szálloda területére.
•    Ha a Vendég a Szálloda előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visz be a Szálloda területére, azt a Szálloda a Vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja.
•    Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget a Szálloda kizárja.
•    A Vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más Vendégnek, harmadik személynek vagy a Szállodának.

DOHÁNYZÁS
•    A Szálloda nemdohányzó hotel. Ennek értelmében a Szálloda zárt helyiségeiben (beleértve a Vendégszobákat, azok ablakait, erkélyét is), közösségi területein, valamint a szállodához tartozó teljes nyílt területen – a dohányzásra kijelölt helyek kivételével – tilos a dohányzás, illetve az elektromos cigaretta használata.
•    A Szálloda alkalmazottai jogosultak a Vendégeket, valamint a Szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni ezen előírás betartására, illetve a dohányzás, elektromos cigarettázás abbahagyására.
•    A Vendég, illetve a Szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles az előírás betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére.
•    Felhívjuk Vendégeink figyelmét arra, hogy a szobában figyelmeztetés ellenére is dohányzó Vendégeinknek extra takarítási díjat számítunk fel.
•    Amennyiben bármely Vendég vagy a Szálloda területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szállodát az illetékes hatóság a vonatkozó jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a Szálloda jogosult az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítani, illetve annak megfizetését tőle követelni.

„NE ZAVARJ!” DO NOT DISTURB FIGYELMEZTETŐ TÁBLA
•    A Szállodai alkalmazottak a szobatakarítást reggel 8 órától végzik folyamatosan.  A Vendég a „Ne zavarj! Do not disturb” figyelmeztető táblának a szobaajtó külső kilincsére történő kiakasztásával határozottan jelzi, hogy a Szálloda munkatársai ne zavarják, ne kopogjanak és ne lépjenek be a szobába.
•    A “Ne Zavarj! Do not disturb” figyelmeztető táblácskát a Vendég a saját felelősségére és kockázatára helyezi el a szobaajtó külső kilincsén. Ha a Szálloda munkatársai a Vendég elutazásának napján a szobája kilincsén „Ne zavarj! Do not disturb” figyelmeztető táblát találnak, és a Vendég a Szálloda telefonhívására nem reagál, úgy a Szálloda munkatársai 11:00 óra után bármikor bemehetnek a szobába.
•    Rendkívüli helyzetben (például tűz, terrortámadás stb.) előzetes telefonhívás nélkül, illetve amikor a Szálloda a rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezi, hogy a szobában a Vendég élete, egészsége, testi épsége, vagyonbiztonsága veszélyben van vagy veszélyben lehet, és a Vendég a Szálloda telefonhívására nem reagál, úgy a Szálloda munkatársai jogosultak bemenni a szobába.
•    A „Ne zavarj! Do not disturb” figyelmeztető tábla nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért, sérelemért a Szálloda nem vállal felelősséget.

NAPI TAKARÍTÁS
•    A pandémia (CIVID-19) velünk maradó következményeként érkezésükkor fertőtlenített szobával várjuk, ami ettől fogva csak a Vendégeinké, a szobába senki sem fog belépni ittlétük időszakában. Amennyiben napi takarítást, ágynemű- vagy törölközőcserét kérnek, tudassák ezt a Recepcióval reggel 9:00 óráig!
•    A Szálloda a megbeszéltekhez igazodva 8:00 és 16:00 között takarítja a szobát.
•    Amennyiben a szoba takarítását végzők ezen időszak alatt a szoba külső kilincsén „Ne zavarj! | Do not disturb” figyelmeztető táblát találnak, úgy a szoba takarítását nem végzik el, ezért a Vendég díjcsökkentést vagy kártalanítást nem követelhet.
•    A napi takarítás során a következőeket végzik el: szellőztetés / ágyigazítás (amennyiben nem helyeztek el rajta értéket, személyes tárgyakat) / szemetes ürítése / toalett, zuhanytálca, fürdőkád áttörlése / toalett papír pótlása.
•    Egészségügyi veszélyhelyzet hatálya alatt ezen gyakorlat megváltozhat – melyről érkezésükkor fogadólevélben tájékoztatjuk!

MOSÁS, VASALÁS
•    A Szálloda mosást, vasalást a szállodai szobában található tájékoztatóban foglaltak szerint vállal.
•    A Szálloda tűzvédelmi szabályzata értelmében, a szobában tilos saját vasaló használata.

MINIBÁR

•    Higiéniai okok miatt szállodánk minibár-hűtőit Vendégeink kérésének megfelelően töltjük fel, így érkezéskor a minibár hűtőt üresen bocsátjuk rendelkezésére.
•    Amennyiben szeretné, hogy hűtőjét kívánsága szerint feltöltésre kerüljön, kérjük, jelezze igényét a recepcióján.
•    Felhívjuk figyelmét, hogy a megrendelt tételek ellenértékét szobaszámlájára terheljük!

PARKOLÁS

•    A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a Szálloda előtt található fedetlen és nem őrzött parkolóban.
•    Parkolóhelyek korlátozott számban állnak rendelkezésre, előzetes foglalás nem lehetséges.
•    A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni.  
•    A parkoló autóban történt bármely kárért (időjárás, más gépjármű által okozott kár, stb.) a Szálloda kártérítési felelősséggel nem tartozik.
•    A Vendég az általa másik parkoló autóban okozott kárért a károsultnak közvetlen felelősséggel tartozik.
•    A gazdasági bejáratokat kérjük szabadon hagyni.

VENDÉGLÁTÓ HELYEINK, REGGELI, LEVESEBÉD, VACSORA
•    A reggeli, ebéd és vacsora időpontjáról érkezésükkor fogadólevélben tájékoztatjuk!
•    A szobaár ezen étkezések árat magában foglalja.
•    A reggelit és a vacsorát 2 turnusban biztosítjuk, büfé formájában bonyolítjuk, azaz felszolgáló személyzet nélkül, a Vendég maga szolgálja ki magát az étteremben felállított asztalokon található étel- és italválasztékból.
•    A Szálloda ezen alkalmakkor büféasztalról korlátlan ételfogyasztást nyújt, azonban onnan sem étel, sem ital későbbi fogyasztás céljából nem vihető ki. Amennyiben a Vendég a Szálloda előzetes engedélye nélkül későbbi fogyasztásra ételt és/vagy italt visz ki az étteremből, úgy a Szálloda ennek ellenértékét a Vendég számlájára terhelni.

DRESS CODE- ÖLTÖZKÖDÉS
•    Kérjük Vendégeinket, hogy az általános öltözködési szabályokat tartsák be.
•    Vendéglátó egységeinkben és az étkezések alkalmával az alkalomnak megfelelő öltözék viselése az elvárt,   így fürdőköntös, papucs, melegítő viselését kérjük mellőzni.
•    A fitnesz teremben a sportruházat viselése javasolt.
•    Uszodában, szaunában a fürdőruha viselése kötelező!

USZODA

•    Az uszoda területén tilos a dohányzás, alkohol fogyasztása, üvegtárgyak használata, az ugrálás, labdázás, hangoskodás. Csúszásveszély miatt a papucs használata kötelező!
•    Az uszodát mindenki saját felelősségére használhatja, de nem látogathatják ittas személyek, lázas, fertőző betegek, 14 éven aluli gyermek pedig csak felnőtt felügyeletével tartózkodhatnak ott.
•    Utcai cipővel csak védőfóliában szabad belépni az uszodába.
•    A medencébe lépés előtt a zuhany használata kötelező.
•    A vendégszám függvényében 1, vagy két szauna működik, melyek kapacitása 12 - 12 fő. Szauna-lepedő használata kötelező, papucsot, ételt, alkoholt azonban tilos bevinni. Felöntéshez illóolajokat  használhatnak, de csak a többi szaunázó egyetértésével!
•    A pezsgőfürdőben (jacuzzi) egyidejűleg 8 fő tartózkodhat.
•    Nem szobatiszta gyermek csak úszópelenkával használhatja a medencéket! Vízszennyezés esetén azonnali vízcsere szükséges, melynek költségét a szobaszámlára terheljük. Vízcsere ideje alatt tilos a medencét használni!
•    Heti nagytakarítás miatt - bizonyos időszakokban -  keddi napokon az uszoda 9:00 órakor nyit.
•    Uszoda elhagyásakor kérjük, az ott kapott lepedő, törülköző leadását.

RENDELLENES MAGATARTÁS

•    A Vendégek nyugalma érdekében a Szálloda területén este 22:00 óra és reggel 8:00 óra között tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok, a szobában zavaró hangerejű televíziózás, rádiózás stb. Ez alól kivételt képez a Szálloda által szervezett vagy engedélyezett - meghatározott területre korlátozott – rendezvény, vagy program.
•    A Szálloda területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, és alkalmas mások megfélemlítésére.
•    A Szálloda munkatársa jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó Vendéget. Ennek eredménytelensége esetén a Szálloda jogosult a Szállodai szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani, és a Vendéget a szállodából visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani, ugyanakkor a Szállodát ért bizonyítható kárt a Vendég számlájára terhelni.
•    A Szálloda kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a Vendég magatartása okoz más Vendégnek.

BETEGSÉG, HALÁLESET
•    Amennyiben a Vendég a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szálloda orvosi segítséget ajánl fel.
•    A Vendég a felajánlott orvosi segítséget saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.
•    Az orvos nem a Szálloda alkalmazottja, megbízottja, közreműködője, a diagnózisért, az alkalmazott terápiáért, annak következményéért való felelősséget a Szálloda kizárja.
•    A Vendég betegsége/halála esetén a Szálloda a költségeinek megtérítésére tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.
•    A Vendég fertőző betegsége esetén a Szálloda jogosult díjvisszatérítés vagy kártérítés nélkül, azonnali hatállyal felmondani a Szállodai szerződést. Ebben az esetben a Vendég a Szálloda felmondásában meghatározott időtartamon belül köteles a szállodát poggyászaival együtt saját költségén elhagyni. Fertőző betegség esetén a Szálloda a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletnek megfelelően köteles eljárni. (Ez a rendelet írja elő, hogy mit kell tenni fertőző betegség esetén. A rendelet értelmében, ha ilyen gyanú áll fenn, akkor a Szálloda orvost hív, és ő állapítja meg, hogy a Vendég fertőző vagy sem.)

TALÁLT TÁRGYAK
•    A talált tárgyakat a recepción lehet leadni, amelyeket szállodánkban nyilvántartásba vesznek.
•    Az élelmiszert, élelmiszer jellegű cikkeket, gyógyszereket a Szálloda megsemmisíti.
•    A tárolható tárgyakat a Szálloda 3 hónapig őrzi.
•    Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyazonosságát igazoló okirat felmutatásával és aláírásával, valamint az őrzéssel felmerült költségek megtérítése ellenében veheti át a tárgyat.
•    A Szálloda által méretük, súlyuk vagy egyéb tulajdonságuk miatt nem őrizhető tárgyakat a Szálloda haladéktalanul átadja a területileg illetékes jegyzőnek.

A SZÁLLODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE
•    A Vendég a Szálloda berendezéseit, wellness és egyéb szolgáltatásait rendeltetésszerűen, saját egészségi, fizikai, mentális állapotának tudatában és ismeretében használja, illetve veszi igénybe, ezért a nem rendeltetésszerű, illetve nem a Vendég valós egészségi, fizikai, mentális állapotának megfelelő használatból, igénybevételtől eredő károkért való felelősségét a Szálloda kizárja.
•    A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.
•    A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.
•    A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
•    A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
•    A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a Szállóvendég vagyontárgyainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit vagyontárgyainak átvételére jogosultnak tarthatott.
•    Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.
•    A kártérítés mértéke a Szerződés szerinti napi szobaár összegének ötvenszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.
•    A Szolgáltató gépjárművekért, és az azokban hagyott értéktárgyakért, valamint élőállatokért nem vállal felelősséget.

ADATVÉDELEM
•    A Szálloda a Vendég jelenlegi, múltbéli, illetve jövőbeni hotelbeli tartózkodásáról harmadik személynek, ideértve a Vendég közeli hozzátartozóit, kizárólag a Vendég előzetes írásbeli engedélye alapján ad tájékoztatást.
•    E tájékoztatási tilalom nem vonatkozik a jogszabály alapján történő megkeresésre.
•    A Vendég tudomásul veszi, hogy a Szálloda jogszabály rendelkezése alapján köteles a megkereső hatóság részére a Vendég megkeresésben kért személyes adatait kiadni, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak.
•    A jogszabályon, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Szálloda nem emelhet kifogást.
Jelen Házirend visszavonásig érvényes.

Top